Intern reglement

De huurder automatisch verbonden aan dit reglement en is steeds van toepassing.


Sporthal Kattenbroek nv en/of zijn aangestelde kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welke schade van lichamelijke of stoffelijke aard naar aanleiding van de toegestane activiteiten of van het gebruik van de toegestane lokalen of uitrusting.  Sporthal Kattenbroek nv en/of aangestelde kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen, sportplunjes, sportmateriaal e.a., ook niet indien de gelegenheid gegeven wordt om al dan niet tegen betaling voorwerpen van waarde of kleding in bewaring te geven.

Artikel 1: activiteit
Alleen de geplande activiteit(en) die goedgekeurd zijn door de directie van Sporthal Kattenbroek zijn toegestaan.  Indien de huurder niet-geplande activiteit(en) uitvoert, dient hij/zij een goedkeuring te vragen aan de directie van Sporthal Kattenbroek. De directie van Sporthal Kattenbroek kan de niet-geplande activiteit(en) onmiddellijk weigeren en/of stopzetten + een schadevergoeding eisen.

Artikel 2: huurder
Alleen de verenigingen of personen in het bezit van een gebruikscontract, registratie-email of een kwijting voor de afhuringen mogen de accommodaties gebruiken. 
De huurder of organisatie maakt gebruik van de sporthal binnen de grenzen van de hem verleende toelating en op eigen risico en is verantwoordelijk voor iedere schade, die door hem, zijn leden of zijn bezoekers aan de sporthal en aanhorigheden en uitrusting wordt toegebracht. Betaling van alle mogelijke verschuldigde schade, taksen, belastingen, auteursrechten, enz... zijn ten laste van de huurder of organisatie.

Bij ieder evenement, van welke aard dan ook, is de huuder of de organisatie ervan volledig verantwoordelijk voor schade, ongevallen, ... De organisator of de huurder dient zich zelf van een verzekering te voorzien. Na het einde van de reservatie inspecteert het bestuur van Sporthal Kattenbroek nv de volledige omgeving op gebreken en/of schade. De organisator of huurder kan na de inspectie aansprakelijk gesteld worden.  De toegebrachte schade dient onmiddellijk aan de directeur of zijn afgevaardigde gemeld en de herstelkosten zullen op eerste verzoek integraal moeten vereffend worden.

De organisatie of huurder heeft de mogelijkheid deze kosten op de bezoekende ploeg te verhalen door:
> voor elke wedstrijd de scheidsrechter te verzoeken om de tegenpartij erop te wijzen,
> elke beschadiging op het scheidsrechtersblad te laten vermelden.

Personen die bij het betreden van de sporthal vernielingen en/of beschadigingen vaststellen dienen zulks aanstonds aan de directie of zijn afgevaardigde en sporthal Kattenbroek nv te melden.  Bij gebreke hieraan zullen zij zelf verantwoordelijk kunnen gesteld worden indien na hun vertrek dergelijke zaken worden vastgesteld.
De huurder blijft verantwoordelijk tegenover derden (bv.: supporters, toeschouwers, …) en is verplicht bij risico wedstrijden, evenementen, … een erkende beveiligingsfirma in te schakelen om de veiligheid te garanderen en schriftelijke goedkeuring aan te vragen bij Politie HEKLA (en eventueel brandweer).

Artikel 3: huurgelden - waarborg - overmacht
De directie van Sporthal Kattenbroek mag ten alle tijde aan elke gebruiker van de sporthal de neerlegging van een borg eisen.  De directie van sporthal Kattenbroek kan ten allen tijde, zonder terugbetaling, het sportcentrum sluiten of activiteit stopzetten om redenen van openbaar nut, veiligheid, in geval van overmacht of uit gezondheidsoverwegingen.

De huurder dient de reservatie(s) op voorhand te betalen om toegang te verkrijgen tot de gehuurde infrastructuur.  Bij het overschrijden van de betalingstermijn kan de huurder geen toegang verkrijgen tot de sportzalen en verliest alsook het voorrangsrecht van zijn reservatieblok voor het opvolgend jaar (of competitie seizoen).
Om te kunnen spreken van overmacht moet het onmogelijk zijn om een activiteit te laten plaatsvinden door een onvoorziene omstandigheid van/door de accommodatie zelf.  Niet door omstandigheden/beslissingen van derden (overheid, federatie/verbond, politie, brandweer, ...).  

Bij annulaties en/of forfaits, in welke aard dan ook, worden er geen terugbetalingen toegestaan.  Enkel goedgekeurde annulaties via het reservatiesysteem worden omgezet in credits.  Goedgekeurde online reservatie formulieren en seizoen vernieuwing formulieren worden beschouwd als reservatie(s) en worden in rekening gebracht bij annulatie.

Artikel 4: verhuur
De verhuring van de sporthal of nevenzalen omvat het gebruik van de eigenlijke zalen zelf, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, de kleedkamers en douches, dit alles maar voor zoveel en zolang als nodig. Hetzelfde geldt voor de beschikbare sportuitrusting en gewone scoreborden in verband met de toegelaten sport- en andere activiteiten.  De directie van Sporthal Kattenbroek is bevoegd omtrent dit alles te oordelen en beslissingen te treffen.

Artikel 5: bestemming
De huurder mag geen andere bestemming geven aan de inrichting of aan de gehuurde ruimten dan deze vermeld in de overeenkomst. Het onderverhuren of het verder verhuren van de zaal of ruimten is verboden.  De sportzalen mogen uitsluitend voor het beoefenen van de daartoe voorziene sporttakken gebruikt worden. Elk ander gebruik dient vooraf per email aan de directie van sporthal Kattenbroek ter goedkeuring voorgelegd te worden.

Het binnenbrengen in de sporthal van materiaal, van welke aard ook, is enkel toegelaten mits voorafgaandelijke instemming van de directie van Sporthal Kattenbroek en geschiedt op eigen risico en zal onmiddellijk na de huur tijd moeten verwijderd worden.  

Artikel 6: kleedkamer(s) en sanitaire instellingen
De directie of zijn afgevaardigde zal de huurder, bij iedere ingebruikneming, de kleedkamers en/of stortbaden en werkvloer(en) aanwijzen die hij geheel of gedeeltelijk zal mogen gebruiken.  De kleedkamer(s) worden niet afgesloten en iedere gebruiker dient al zijn/haar spullen uit de kleedkamers mee te nemen.  De directie van sporthal Kattenbroek zal nagaan of de gebruikte lokalen in behoorlijke staat werden achtergelaten en/of er geen beschadigingen werden aangebracht.  

De kleedkamers worden afgesloten ten laatste om 22:45

Artikel 7: sportlokalen, nevenlokalen
Bij het gebruik van de sporthal en/of nevenlokalen dienen volgende voorwaarden in acht genomen te worden:
1. Het betreden van de sportvloer is uitsluitend toegestaan met sportschoeisel dat geen sporen nalaat op de sport vloeren en parketvloeren.
2. De gebruikers moeten zelf het voorhanden zijnde materiaal voor de beoefening van hun sport opstellen en afbreken volgens de regels van de kunst. De aanwijzingen van het toezichthoudend personeel dienen stipt opgevolgd te worden. Het gebruikte materiaal moet na gebruik teruggeplaatst worden op de daarvoor voorziene plaats.
3. Dranken, uitzondering voor water in plastiek flessen, mogen onder geen enkele voorwaarde binnengebracht worden in de kleedkamers, sportzalen of cafetaria. Na gebruik van de sporthal en/of lokalen dient de huurder deze, na gebruik, proper achter te laten. Dwz, het verwijderen van afval, opruimen van toestellen en/of materialen, verwijderen van zand op de sportvloeren, enz ...
4. Bij oefenstonden zijn enkel toeschouwers toegelaten mits uitdrukkelijke instemming van de huurder en de verhuurder. Zij dienen dan plaats te nemen op de voorziene en beschikbare zitplaatsen. De huurder is aansprakelijk voor de supports en dient de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.
5. De zaaldeuren blijven gesloten. Wanneer een bepaalde sport bezig is mag er van de daarop volgende huurders niemand in de zaal totdat de vorige huurders de zaal verlaten hebben. 
6. Enkel de strikt noodzakelijke verantwoordelijken mogen de sportbeoefenaars vergezellen in kleedkamers en/of sportzaal. Zij mogen enkel de sportvloer betreden met aangepast sportschoeisel.
7. Jeugdploegen dienen in de inkomhal of cafetaria te wachten totdat hun verantwoordelijke of ploegafgevaardigde aanwezig is om hen naar de kleedkamers te vergezellen.
8. Kinderen, die hun ouders vergezellen die komen sporten, worden niet zonder ouderlijk toezicht in de zaal toegelaten.
9. Iedere wijziging aan het uurrooster, het niet gebruiken van de gehuurde terreinen of zalen, het staken van de activiteiten, enz... dient onmiddellijk aan de directie van Sporthal Kattenbroek gemeld te worden.  Het niet gebruiken van de zaal of het afgehuurde terrein sluit echter de betaling van de huurprijs niet uit. Bij het niet gebruiken van de zaal wegens ijsgang of overmacht zal ingeval de huurder niet komt, de zaal niet op een ander tijdstip ter beschikking gesteld worden en niet terugbetaald worden.
10. De tijdsduur die wordt toegestaan dient strikt geëerbiedigd. In deze tijdsduur is begrepen het opstellen en afbreken van de nodige toestellen door de huurder. De huurder heeft geen enkel recht op enige verlenging voor gelijk welke reden. De directie van sporthal Kattenbroek nv kunnen uitzonderlijk toelating, indien mogelijk, verlenen om een aan gang zijnde wedstrijd te beëindigen.
11. Het is de gebruikers van de sporthal niet toegelaten:
- zich te ontkleden buiten de aangeduide kleedkamers,
- met water te spelen of de aflopen te verstoppen,
- in de kleedkamers op de banken te staan,
- de thermostaten aan te raken,
- samen met personen van het ander geslacht in dezelfde kleedkamers en stortbaden te vertoeven,
- de muren, deuren of tribune als oefenvoorwerp te gebruiken of met ballen of andere tuigen te bekogelen met ballen te spelen buiten de sportterreinen.
12. De directie van Sporthal Kattenbroek hebben steeds vrije toegang tot de accommodaties.
13. De directie van Sporthal Kattenbroek is niet verantwoordelijk voor voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen, sportuitrusting, kledij of materiaal.
14. Het gebruik van hars en/of andere kleefsubstanties zijn verboden.  De kost van het verwijderen worden in rekening gebracht aan de huurder.

Artikel 8: Inkomgelden
Sportverenigingen zijn gemachtigd om inkomgelden te vragen in volgende gevallen:
- Indien het wedstrijden betreft gespeeld in het kader van een competitie, georganiseerd door een erkende sportfederatie.
- Indien er tornooien, exhibitie- of demonstratiewedstrijden georganiseerd worden.  
Een schriftelijke toelating van de directie van sporthal Kattenbroek is vereist in beide gevallen.

Artikel 9: rechten media
Bij mogelijke rechtstreekse (of onrechtstreekse) opnamen door telecommunicatiemedia dient vooraf toelating gevraagd te worden aan de directie van sporthal Kattenbroek. Eventuele vergoedingen uitgekeerd wegens bovenvermelde uitzendingen en/of gevoerde reclame moeten ter kennis gebracht worden aan de sportdienst.  De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk tegenover derden. Hij is verplicht tot betaling van alle mogelijk verschuldigde taksen, belastingen, auteursrechten, enz...

Artikel 10: tribunes
Op de tribune mogen maximaal 460 toeschouwers plaatsnemen. Er mag niets hinderend in de doorgangen geplaatst of gehangen worden, dat de vrije doorgang zou belemmeren. Het middenplateau en de doorgangen naar de nooddeuren dienen eveneens vrij te blijven.  Bij evenementen of andere manifestaties, met toeschouwers op de tribune en in de sportzaal, dient de organisatie of huurder stewards of erkende bewakingsfirma te voorzien met het toezicht op de toepassing van de veiligheidsnormen.

Enkel met toestemming en toezicht van de directie van Sporthal Kattenbroek nv mag de tribunes verplaatst worden dit volgens de veiligheidsvoorschriften.

Artikel 11: toezichtmacht
De directie en aangestelde van Sporthal Kattenbroek nv hebben de ruimste toezichtmacht in de sporthal en haar aanhorigheden. Zij mogen zelfs personen bevelen de gebouwen te verlaten. Verder hebben toezichtmacht, binnen de perken van hun bevoegdheid, de politie.

Artikel 12: veiligheid - camera bewaking
De organisator of huurder dient zich te voorzien van voldoende veiligheid. Deze dient gegarandeerd te worden door een erkende beveiligingsfirma. Indien de veiligheid niet gegarandeerd kan worden kan het bestuur van Sporthal Kattenbroek nv het evenement weigeren op ieder tijdstip. De brandweer en politie dienen steeds op de hoogte gebracht te worden van het evenement en de aard ervan.  In en rondom het complex van sporthal/taverne Kattenbroek bevinden zich camera’s tbv de veiligheid. Deze opnames worden enkel vrijgegeven op bevel van de politie.

Artikel 13: parking
- De parking van de sporthal is voorbehouden aan de gebruikers. Eén autostandplaats is voorbehouden aan gehandicapten.
- De maximum snelheid op de parking en toegangswegen zijn 30 km/u.
- Foutparkeerders worden zonder melding weggesleept door een erkend firma.  Deze kosten vallen ten laste van de eigenaar van de wagen

Artikel 14: toegankelijkheid
De toegang tot de sporthal, nevenzalen wordt geweigerd aan:
- dieren;
- personen die in dronken toestand verkeren, zich onbetamelijk, brutaal, agressief of onzedig gedragen;
- kinderen beneden de 8 jaar, niet vergezeld van hun ouders of leidinggevende personen;
- voor de cafetaria zijn de horeca regels van toepassing.

Artikel 15: verbod
In de sporthal en aanhorigheden is het ten strengste verboden:
- in zowel de sporthal (en nevenlokalen) als taverne te roken;
- papier of afval achter te laten (deze dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken geworpen te worden)
- gelijk met welk voorwerp ook, vreemd aan de beoefende sport, te laten ontploffen of knallen;
- de bergruimte, cafetaria of hal en trappen als speelplaats voor kinderen te gebruiken;
- dranken of voeding te verbruiken buiten de cafetaria en eigen meegebrachte dranken of voeding te verbruiken;
- in en rondom het sportcomplex handel te drijven zonder toestemming vanuit de directie van Sporthal Kattenbroek nv.

Extra
Dit reglement kan ten allen tijde aangepast worden, vervolledigd of gewijzigd door de directie van Sporthal Kattenbroek.  Ieder bezoeker, huurder, ... is verondersteld het reglement te kennen en volledig na te leven.  Dit reglement is steeds van toepassing.